Projekat "Beograđani" realizovan je u više segmenata:

Multimedijalna izložba
koja je bila postavljena u prostoru REXa od 1. februara do 1. marta 2001. godine. Uz pomoć dokumenata, fotografija, filmskog i video materijala prikazan je život Roma u Beogradu tokom XX veka sa posebnim akcentom na njihov položaj danas

Akcije u gradu
reklamni bilbordi i distribucija flajera

Akcije u medijima
radijski i TV džinglovi

Prateći događaji
predavanja i tribina organizovanih u REXu tokom izložbe

 

Izložba je prikazala život Roma u Beogradu (običaje Roma, njihov odnos prema obrazovanju, ukazala na probleme uključivanja Roma u institucije sistema... posebna pažnja posvećena je sudbini Roma za vreme II svetskog rata) i odnos grada prema njima (kako administrativni odnos Beograda tako i odnos sugrađana).

Deo izložbe je bio posvećen istoriji romske zajednice u Beogradu (prikazan je materijal pronaden u arhivima, bibliotekama i muzejima), a niz slajdova je kod posetilaca stvarao utisak da se nalaze u romskom naselju. Emitovan je i video materijal o gradskim službama u kojima rade Romi. Romi su govorili o sebi putem dokumenata i intervjua.

Projekat još uvek izaziva reakcije: uglavnom je reč o idejama i preporukama beogradskih Roma o tome kako bi se izložba mogla proširiti ili nastaviti.

Prateći programi organizovani u REXu u saradnji sa Komisijom za romska pitanja SANU, Društvom za unapređenje romskih naselja, YU Rom centrom iz Niša, i saveznim Ministarstvom za etničke i nacionalne zajednice bile su diskusije o "Političkom položaju Roma u SR Jugoslaviji", "Romskoj budućnosti - mladima i društvu", odnosu "Romkinja i rodnost", o diskriminaciji i rasizmu.

Akcije u gradu su se bazirale na promociji ideje projekta "jednakost za Rome i sloboda izbora". Postavili smo postere na 30 bilborda i distribuirali 50,000 flajera na različitim mestima u gradu.

Medijski deo je obuhvatao niz radijskih i televizijskih džinglova koji su skretali pažnju na različite aspekte života Roma u Beogradu.